Dữ liệu biên mục
Phan, Huy Quế
        Biên soạn bài chú giải và bài tóm tắt tài liệu : Giáo trình / Phan Huy Quế. - H. : Trung tâm thông tin tư liệu khoa học và công nghệ, 1998. - 140 tr. ; 19 cm.        
        
1. Chú giải.2. Giáo trình.3. Tài liệu.4. Thư viện.5. Thông tin.6. Tư liệu.7. Tóm tắt.
I. , . II. Nhan đề

   :U231.14z7

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Đăng nhập để xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)