Dữ liệu biên mục
Chu, Xuân Diên
        Tục ngữ Việt Nam / Chu Xuân Diên, Lương Văn Đang . Vol. 2. - H. : Khoa học xã hội, 1993. - 418 tr. ; 19 cm. + Có tài liệu dạng CD-Rom.        
1. Tục ngữ.2. Văn học dân gian.3. Việt Nam.
I. Lương, Văn Đang Tác giả.

   :V3(1)-63

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Đăng nhập để xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)