Dữ liệu biên mục
        Những nhà giáo tiêu biểu trong lịch sử / Nguyễn Xuân biên soạn. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2006. - 247 tr. ; 19 cm.        
        
1. Nhà giáo.2. Việt Nam.
I. Nguyễn, Xuân Biên soạn. II. Nhan đề

   :U33(1)đ

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)