CHÍNH SÁCH PHỤC VỤ TOÀN VĂN TÀI LIỆU SỐ HÓA TẠI THƯ VIỆN TRƯỜNG
STT BỘ SƯU TẬP HÌNH THỨC CUNG CẤP
ĐỌC TẠI THƯ VIỆN BẢN IN TẠI CHỖ GỬI QUA BƯU ĐIỆN LIÊN THƯ VIỆN LƯU TẠI CHỖ (FILE TEXT) EMAIL (FILE TEXT)
1 Giáo trình Miễn phí 500 đồng / 1trang (giới hạn in tối đa 5% nội dung tài liệu) Chi phí = phí in + cước phí bưu điện (giới hạn in tối đa 5% nội dung tài liệu) Theo quy định chung của hệ thống thư viện ĐHQG TP.HCM 1000 đồng / 1trang (giới hạn cung cấp tối đa 5% nội dung tài liệu)
2 Bài trích Báo-Tạp chí
3 Bài trích sách
4 Sách tham khảo
5 Tài liệu xám (luận văn/luận án, đề tài/báo cáo nghiên cứu khoa học, kết quả nghiên cứu thực nghiệm,..)